Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Pier15 skateschool & clinics

November 2021

Skateboarden is een sport die enorm groeit in populariteit, dit neemt niet weg dat het een extreme sport waar risico’s aan verbonden zitten. Hoewel Pier15 er actief op toeziet dat de lessen veilig verlopen kan er altijd iets mis gaan. Zowel deelname aan de skateboardlessen als zelfstandig skateboarden zijn op eigen risico en Pier15 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel wat wordt opgelopen tijdens het sporten in of bij onze faciliteit.

Buiten deze mededeling zijn er nog een aantal zaken die we graag even op een rijtje willen zetten om misverstanden te voorkomen. Daarom willen we je vragen om onze algemene voorwaarden door te lezen en te accepteren als je lid wenst te worden van onze skateschool of een kinderfeestje of clinic bij ons wilt boeken.

Met het verzenden van het inschrijfformulier voor de skatelessen bij Pier15 ga je een tijdelijke overeenkomst aan. Op deze overeenkomst zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Inschrijving/bevestiging/annulering

 1. Skatelessen:
  1. De aankoop van een skateschool abonnement, dan wel de inschrijving/bevestiging geschiedt voor de periode waarin de activiteit plaatsvind. Door aankoop, inschrijving/bevestiging wordt u verplicht het volledige inschrijfgeld voor de desbetreffende activiteit te voldoen.
  2. Eventuele opzegging/annulering dient uiterlijk 1 maand vóór aanvang van de betreffende activiteit te geschieden, tenzij anders aangegeven bij het aanmelden voor de activiteit. In alle gevallen dient opzegging te geschieden per e-mail via skateschool@pier15.nl. Wanneer opzegging niet tijdig of niet schriftelijk is gebeurd, heeft Pier15 het recht om het inschrijfgeld voor desbetreffende activiteit alsnog in rekening te brengen.
  3. Instromen voor de activiteit is alleen mogelijk aan het begin van de periode. De startdatum van de periodes worden tijdig aangegeven door Pier15 op de website en via email.
  4. Activiteiten die uitvallen wegens ziekte van de begeleiders of om andere redenen die buiten de deelnemer/opdrachtgever liggen worden zoveel mogelijk vervangen. Uitzonderingen hierop zijn onvoorziene omstandigheden zoals rampen, oorlogen, pandemieën en andere gebeurtenissen die buiten de macht van Pier15 liggen.
  5. In het geval van tussentijdse beëindiging is desondanks het inschrijfgeld van de volledige activiteit verschuldigd. Slechts in gevallen van langdurige ziekte of blessure van de deelnemer waarvan een doktersverklaring aan Pier15 kan worden verstrekt kan hiervan worden afgeweken. Een en ander steeds ter beoordeling van Pier15. Verzoeken om restitutie dienen steeds schriftelijk te worden gedaan en moeten worden gericht aan Pier15 via skateschool@pier15.nl.
 2. Kinderfeestjes, privélessen en clinics
  1. In het geval van een aanvraag voor een verjaardagsfeest, clinic of andere groepsactiviteit gaat de aanvrager akkoord met deze Algemene Voorwaarde voor alle deelnemers.
  2. Het aantal deelnemers zoals door u aangegeven bij de aanmelding voor de activiteit is het aantal deelnemers waarvoor je betaalt. Als er wijzigingen zijn in het aantal deelnemers dien je ons uiterlijk 48 uur voor aanvang van de activiteit hierover op de hoogte te stellen. Tot dat moment kunnen we nog kosteloos wijzigingen aanbrengen, daarna is dat niet meer mogelijk
  3. Het annuleren van kinderfeestjes en clinics kan kosteloos tot maximaal 5 werkdagen van te voren. Als er later wordt geannuleerd dient het volledige bedrag voor de activiteit alsnog betaald te worden.
  4. Het annuleren van een privéles kan kosteloos tot maximaal 24 uur van te voren. Als er later wordt geannuleerd dient de les alsnog betaald te worden.
  5. Pier15 behoudt zich het recht een activiteit te annuleren wanneer er sprake is van te weinig deelnemers. Per activiteit zal aangegeven wat het minimum aantal deelnemers is.
  6. Als Pier15 besluit een activiteit te annuleren vanwege te weinig deelnemers zal het reeds betaalde inschrijfgeld voor de activiteit teruggestort worden.
  7. Activiteiten die uitvallen wegens ziekte van de begeleiders of om andere redenen die buiten de deelnemer/opdrachtgever liggen worden zoveel mogelijk vervangen. Uitzonderingen hierop zijn onvoorziene omstandigheden zoals rampen, oorlogen, pandemieën en andere gebeurtenissen die buiten de macht van Pier15 liggen.

Artikel 2. Betalingsvoorwaarden

 1.  Skatelessen
  1. Betaling vind altijd plaats aan de bar bij Pier15 voor aanvang van de eerste les van de periode.
  2. Indien het inschrijfgeld niet op de uiterlijke betaaldatum van de desbetreffende activiteit is voldaan zal Pier15 de deelnemer automatisch uitschrijven.
 2. Kinderfeestjes
  1. Betaling van de kinderfeestjes vind altijd plaats aan de bar bij Pier15 na afloop van de activiteit.
 3. Clinics
  1. Betaling voor clinics geschiedt via factuur binnen de gestelde termijn die op de factuur beschreven staat.
  2. Indien een betaaltermijn zoals beschreven op een factuur overschreden wordt zal Pier15 hierover een herinnering sturen. Wanneer betaling uitblijft zal Pier15 gerechtelijke stappen ondernemen waaraan extra kosten verbonden zijn.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. Tenzij door de betrokkene wordt aangetoond dat schade is ontstaan door handelingen door of namens Pier15 die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de hoedanigheid van Pier15 als activiteiten organisator dient te worden betracht, is Pier15 niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade welke plaatsvindt op de locaties en of accomodaties waar Pier15 haar werkzaamheden uitoefent of activiteiten organiseert. Evenmin is Pier15 aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een activiteit.
 2. Pier15 is niet aansprakelijk voor schade die in ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de betrokkene van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen van Pier15 en of haar begeleiders.
 3. Voor gebreken ter zake van (bijkomende) dienstverlening door Pier15 is de aansprakelijkheid van Pier15 beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het inschrijfgeld van de desbetreffende activiteit. Deze beperking geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Pier15 of haar begeleiders.
 4. Indien de uitvoering van een overeenkomst meebrengt dat door Pier15 in overleg met betrokkene, een binnen dan wel buiten Nederland gevestigde (rechts)persoon, die geen deel uitmaakt van Pier15, wordt ingeschakeld om diensten in het kader van de overeenkomst te verrichten, is Pier15 niet aansprakelijk voor fouten, die door deze (rechts)persoon worden gemaakt.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Pier15 dan wel van haar begeleiders, medewerkers en vrijwilligers, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Pier15 wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen te worden:
  – Niet voor vergoeding in aanmerking komen; gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst, door welke oorzaak ook ontstaan. De betrokkene zal zich desgewenst zelf tegen dergelijke schade dienen te verzekeren.
 6. Pier15 is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan zaken (waaronder begrepen roerende en onroerende zaken) zowel bij betrokkene als derden.

Artikel 4. Gezondheid deelnemer

 1. Door zich in te schrijven voor, of het aanvragen van, activiteiten van Pier15 verklaart de deelnemer/aanvrager zowel lichamelijk als mentaal volledig gezond te zijn en in staat te zijn op op verantwoorde wijze action sports zoals skateboarden te kunnen beoefenen.
 2. Daarnaast verklaart de deelnemer/aanvrager dat mocht er belangrijke informatie zijn omtrent de lichamelijke en/of mentale gezondheid van de deelnemer(s) hij of zij dit aan zal geven bij het inschrijven/aanvragen.
 3. In het geval van een aanvraag voor groepen is de aanvrager verplicht bijzonderheden omtrent de gezondheid van individuele deelnemers te melden aan Pier15.
 4. Pier15 behoudt zich het recht deelnemer(s)/aanvrager(s) te weigeren voor activiteiten als zij niet volledig lichamelijk en/of mentaal gezond zijn in verband met de veiligheid van deelnemer en andere aanwezigen. Pier15 zal elke aanvraag individueel behandelen.

Artikel 5. Risicoacceptatie

 1. De deelnemer(s)/aanvrager is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het uitoefenen van action sports. Dit risico kan zich manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van het bijwonen van een activiteit en kan gevolgen hebben voor de gezondheid dan wel de lichamelijke conditie van de deelnemer.
 2. De deelnemer(s)/aanvrager(s) nemen deel aan de instructie voor eigen rekening voor eigen risico.

Artikel 6. Verzekeringen

 1. Iedere deelnemer/aanvrager dient te beschikken over een wettelijke aansprakelijkheid. Pier15 adviseert om daarnaast ook een ongevallenverzekering af te sluiten.
 2. Moedwillig veroorzaakte schade aan toestellen, materialen of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.
 3. Ongeacht het feit dat Pier15 zoveel mogelijk maatregelen treft om diefstal te voorkomen, draagt iedere deelnemer eigen risico voor het zoekraken van zijn of haar kledingstukken, sieraden en dergelijke.

Artikel 7. Het dragen van bescherming

 1. Het uitoefenen van skateboarden brengt bepaalde risico’s met zich mee. Om deze risico’s te verminderen bestaan er bescherming zoals knie, elleboog en polsbeschermers en een helm. Toch zien we in de praktijk dat sommige skateboarders er voor kiezen om deze bescherming niet te dragen. Daarom hanteert Pier15 de volgende regel:
 • Tot 18 jaar is het dragen van bescherming, wel te verstaan, knie, elleboog en polsbescherming en een helm tijdens het bijwonen van een begeleide activiteit van Pier15 verplicht.
 • Vanaf 18 jaar adviseert Pier15 het dragen van beschermende kleding tijdens een begeleide activiteit maar is de keuze om dit wel of niet te doen aan de deelnemer en zijn ouder/voogd zelf.Let op!
  Als je er voor kiest om geen beschermende kleding te dragen tijdens een begeleide activiteit van Pier15 kun je in geen geval aanspraak maken op de aansprakelijkheidsverzekering van Pier15.Bij skateboard clinics is het dragen van beschermende kleding verplicht voor ALLE deelnemers. De hierboven beschreven leeftijdsregel gaat hier niet op.

Artikel 8. Toestemming foto’s en andere beeldopnames

Het maken van beeldmateriaal is inherent aan skateboarden. Truken van deelnemers en de sfeer rondom het skateboarden worden vaak vastgelegd op foto en/of film. Deze beelden worden dan bijvoorbeeld gebruikt voor onze social media kanalen.

 1. Het aangaan van deze overeenkomst met Pier15 houdt tevens in dat u toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of andere beeld opnames tijdens activiteiten waarop u of uw deelnemers worden getoond.
 2. Deze toestemming houdt tevens in dat de betreffende foto’s en/of andere beeldopnames door Pier15 voor promotionele doeleinden gebruikt mogen worden.
 3. Als u niet akkoord gaat met dit onderdeel van de algemene voorwaarden dan kunt u dit schriftelijk aan ons doorgeven via skateschool@pier15.nl. Wij maken dan geen opnames van u of uw deelnemers.

Artikel 9. Privacy en verwerking persoonsgegevens

 1. Pier15 verzamelt persoonsgegevens* van haar deelnemers voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor algemene administratie en informatie-doeleinden. Pier15 gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.
 2. Pier15 gebruikt persoonsgegevens onder meer om de deelnemers op de hoogte te brengen van informatie over de lessen en activiteiten van Pier15 en haar partners zoals eventuele wijzigingen op het lesrooster. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Pier15 kan dat schriftelijk worden medegedeeld via email aan skateschool@pier15.nl.
  De deelnemer is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle online diensten en producten van Pier15 gebruik kan worden gemaakt.
 3. Pier15 geeft persoonsgegevens van deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.*Onder persoonsgegevens wordt verstaan: NAW, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, informatie gezondheid, beeldopname voorkeur, nieuwsbrief voorkeur.

Artikel 10. Slotbepalingen

 1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.
 2. Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing is verklaard, is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.